Město vyhlásilo pravidla pro rozdělování financí ze sbírky Pomáhající Plzeň

Město vyhlásilo pravidla pro rozdělování financí ze sbírky Pomáhající Plzeň
Město vyhlásilo na začátku března veřejnou sbírku s názvem Pomáhající Plzeň na pomoc lidem nacházejících se na území krajské metropole, kteří museli z důvodu války na Ukrajině opustit svoje domovy.

A také lidem, jež se ocitli v tíživé životní situaci způsobené bytovou nouzí. Konání sbírky na dobu neurčitou na území České republiky schválili radní města, nyní také schválili pravidla pro žadatele o poskytnutí daru z dané sbírky.

„Mezi Plzeňany se v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině zvedla obrovská vlna solidarity. Město za ni velmi děkuje a zároveň děkuje všem dárcům, kteří do dnešního dne přispěli na sbírku garantovanou jejich městem. Na účte je již 3,019 milionu korun,“ uvedl náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem David Šlouf.

Administraci veřejné sbírky svěřila rada města Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně. Zároveň je odboru svěřeno rozhodování o uzavírání darovacích smluv na poskytnutí finančních prostředků z veřejné sbírky v souladu s účelem sbírky, a to po předchozím odsouhlasení náměstkem primátora, který má ve své kompetenci agendu sociálního začleňování a bytovou politiku. „Výše darů fyzické nebo právnické osobě nepřesáhne částku 20 tisíc korun v jednom kalendářním roce z finančních zdrojů veřejné sbírky. O vyšších darech rozhoduje Zastupitelstvo města Plzně. Maximální výše daru je sto tisíc korun,“ vysvětlila vedoucí odboru Karolína Vodičková. Žádost o dar lze podat pouze na předepsaném formuláři (dostupný na www.pomahajiciplzen.eu) v českém nebo ukrajinském jazyce. Dar může být poskytnut i v nižší částce, než je požadovaná výše.

Účel sbírky
    1. zajištění dlouhodobého bydlení – úhrada nájemného a souvisejících služeb a energií,
    2. kauce,
    3. pořízení základního vybavení bytu,
    4. zajištění dalších potřeb souvisejících s integrací do společnosti.

Okruh žadatelů
Žádost o poskytnutí daru si mohou podat fyzické i právnické osoby.
Žádost o poskytnutí daru si mohou podat zletilé fyzické osoby, které:
    A. mají prokazatelné vazby k městu Plzni – bydliště na území města, dlouhodobé čerpání sociální služby, pravidelné a dlouhodobé návštěvy lékařské péče, v případě nezaopatřených dětí školní docházka, zaměstnání nebo příslib pracovní příležitosti, rodinné vazby či jiný opodstatněný důvod žít na území města;
    B. se na území města Plzně chtějí dlouhodobě usadit, protože z důvodu války na Ukrajině přišly o domov a lze předpokládat, že jejich návrat domů bude velmi obtížný. Svůj záměr prokáží např. pracovní smlouvou, příslibem zaměstnání či možností bydlet v Plzni nebo je důvodem sloučení rodiny;
    C. se ocitly v tíživé životní situaci způsobené bytovou nouzí;
    D. mají vlastní nemovitost, kterou poskytly nebo poskytnou pro bydlení výše uvedených fyzických osob a potřebují finanční podporu, aby mohly vytvořit podmínky pro bydlení. Fyzická osoba doloží náklady na vybavení nebo úpravu prostoru určeného k ubytování válečných uprchlíků (náklady vzniklé po 24. únoru 2022) a zaváže se v darovací smlouvě k prokazatelnému dlouhodobému záměru ubytovávat osoby v bytové nouzi, a to minimálně po dobu 12 měsíců.
V případě, že se jedná o občany Ukrajiny prchající před ozbrojeným konfliktem z Ukrajiny, je nutné, aby tyto osoby měly udělené vízum za účelem strpění nebo byly držiteli dočasné ochrany, a to na území města Plzně.
Žádost může podat právnická osoba s provozovnou na území města Plzně. Právnická osoba musí prokazatelně doložit, jakým způsobem podpořila, podporuje nebo podpoří fyzické osoby z okruhu žadatelů a plnění účelu daru bude muset dokládat i po převzetí daru, a to po dobu minimálně 12 měsíců.

Číslo sbírkového účtu veřejné sbírky města Plzně u Komerční banky je 123-5443790227/0100. Sbírka je vyhlášena na dobu neurčitou na území České republiky. Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě zaslání finančních prostředků na tento účet je zobrazen název účtu plátce, číslo jeho účtu, výše a měna platby, datum připsání či odepsání platby, popis platby a zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, pokud byly plátcem uvedeny. Zasláním prostředků na tento sbírkový účet vyjadřuje plátce svůj souhlas se zveřejněním jména/názvu účtu plátce a dalších uvedených údajů, včetně výše zaslané finanční částky. Více informací o veřejné sbírce města: https://www.pomahajiciplzen.eu/.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!