Chebsko rozvíjí vzdělávání

Chebsko rozvíjí vzdělávání
V obřadní síni chebské radnice se v úterý 5. 12. 2017 sešli starostové obcí z celého území SO ORP Cheb, aby se seznámili s téměř finální podobou dokumentu “Místní akční plán pro oblast školství“ na období do roku 2024.

Obce na Chebsku celkově zřizují 10 základních škol, 12 mateřských škol, 6 sloučených mateřských a základních škol, 3 základní umělecké školy a 3 domy dětí a mládeže. V území působí také 3 soukromí zřizovatelé.  Dokument MAP je jedním z výstupů projektu „Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+“ s podtitulem Chebsko rozvíjí vzdělávání (zkráceně MAP), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000364, který realizuje město Cheb od února 2016 do ledna 2018. Součástí dokumentu je také aktuální analýza oblasti školství SO ORP Cheb a tzv. Strategický rámec, který definuje základní investiční priority území. V současné době MAP ještě prochází připomínkovacím řízením. Finální podoba bude 10. 1. 2018 schválena Řídicím výborem projektu a poté představena na závěrečné konferenci konané v KC Svoboda dne 23. 1. 2018 od 14 hodin. 

Nejdůležitějším aspektem při tvorbě MAP byla vzájemná spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání na partnerské úrovni, tzn. vzájemná intenzivní komunikace, společné informování a vzdělávání a společné plánování aktivit. Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách a v organizacích poskytujících neformální a zájmové vzdělávání pro děti do 15 let tak, aby existovaly jak vhodné podmínky, které povedou k dosažení maximálního úspěchu každého žáka, tak podmínky pro sdílení a výměnu zkušeností mezi pedagogy. Aktivity navržené v MAP zároveň zohledňují řešení místně specifických problémů a potřeb. MAP je důležitý také z hlediska získávání evropských investic v oblasti vzdělávání, neboť v novém dotačním období jsou podporovány pouze záměry v území prodiskutované a zanesené v MAP.

Do tvorby MAP se zapojili všichni aktéři, kteří na Chebsku působí v oblasti vzdělávání dětí do 15 let, tzn. v oblasti rané péče, předškolního a základního vzdělávání a zájmového a neformálního vzdělávání. Byly vytvořeny dvě pracovní skupiny, které se scházely pravidelně 1 x měsíčně během tzv. kulatých stolů. Dalšími subjekty zapojenými do tvorby MAP byli zřizovatelé škol, odbor školství krajského úřadu, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, NIDV (Národní institut pro další vzdělávání), hospodářská komora, MAS 21 (místní akční skupina), zástupci rodičů, knihovny a neziskové organizace. Významnou aktivitou projektu bylo také pořádání vzdělávacích akcí (semináře, workshopy, setkávání s experty ve vzdělávání); celkem se jich za téměř dvouleté trvání projektu podařilo připravit 22. Tematicky byly zaměřené na oblast inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti, polytechnické vzdělávání a také na oblast manažerských dovedností ředitelů škol.

V další části programu vystoupil Ing. Jiří Kubec, vedoucí úseku obrany a krizového řízení města Chebu, který seznámil přítomné starosty se stavem přípravy SO ORP Cheb k řešení mimořádných událostí (krizové řízení). Hostem k tomuto tématu byl Ing. Bc. Josef Kutil, vedoucí územního odboru Cheb Policie ČR, který také přispěl do diskuze. V závěru jednání informovala RNDr. Gabriela Licková, Ph.D., místostarostka Chebu a předsedkyně mikroregionu, o aktuální situaci v Mikroregionu Chebsko. 

Zdroj: město Cheb

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!