140. divadelní sezona 2022/2023

140. divadelní sezona 2022/2023
Na´rodni´ divadlo pro divadelni´ sezonu 2022/2023 prˇipravuje 19 premie´r.

Nabi´dka je tradicˇneˇ pestra´. Do 140. divadelni´ sezony vstupuje Na´rodni´ divadlo s novy´m umeˇlecky´m vedeni´m souboru Cˇinohry. Umeˇlecky´mi rˇediteli se sta´vaji´ Martin Kukucˇka a Luka´sˇ Trpisˇovsky´. Kmenovy´m rezˇise´rem Cˇinohry bude Michal Vajdicˇka, dramaturgicky´ ty´m posi´li´ Jana Sloukova´. Promeˇnou v za´rˇi´ procha´zi´ i umeˇlecke´ vedeni´ Opery. Novy´m hudebni´m rˇeditelem Opery Na´rodni´ho divadla se sta´va´ Robert Jindra. Na post hudebni´ho rˇeditele Sta´tni´ opery nastupuje Andriy Yurkevych.

Pro divadelni´ sezonu 2022/2023 prˇipravilo Na´rodni´ divadlo 28 skupin prˇedplatne´ho. Rozdeˇleno je do sˇesti kategorii´ (premie´rove´, exkluzivni´, rodinne´, seniorske´, zˇa´nrove´ a vi´cezˇa´nrove´). Diva´ci ve skupina´ch najdou prˇeva´zˇneˇ tituly, ktere´ budou mi´t v nove´ sezoneˇ premie´ru. Zarˇazeny jsou i osveˇdcˇene´ rodinne´ tituly – naprˇi´klad Rusalka, Cˇert a Ka´cˇa v obnovene´ premie´rˇe, Za´zrak (s)tvorˇeni´ cˇi opera Jeni´cˇek a Marˇenka. Prˇedplatitelske´ skupiny jsme zprˇehlednili. Jednozˇa´nrove´ skupiny ma´me: 3 cˇinoherni´, 3 operni´ a 2 baletni´. V ra´mci spolupra´ce s Cˇeskou filharmonii´ mohou nasˇi abonenti sta´le vyuzˇi´t jako bonus 30% slevu na koncerty Cˇeske´ filharmonie. Na opla´tku stejnou slevu poskytujeme abonentu°m koncertni´ch rˇad Cˇeske´ filharmonie na nasˇe prˇedstaveni´ na vsˇech sce´na´ch.

Zaha´jeni´ sezony 2022/2023 na strˇelecke´m ostroveˇ

Ve cˇtvrtek 1. za´rˇi´ bude ve 14:00 hodin na strˇelecke´m ostroveˇ prˇipraven bohaty´ program. Diva´ci se mohou teˇsˇit na tvu°rcˇi´ di´lny, tanecˇni´ i peˇvecka´ vystoupeni´ umeˇlcu° naprˇi´cˇ soubory, besedy s umeˇlci Baletu, Cˇinohry, Opery a Laterny magiky, sta´nek s nabi´dkou plaka´tu°, knih a zaji´mavy´ch propagacˇni´ch materia´lu° Na´rodni´ho divadla, fotokoutek nebo baza´rek, do ktere´ho veˇnovali oblecˇeni´ umeˇlci ND. A nebude chybeˇt ani obli´bena´ kapela Za´kladni´ kameny u´razu, ve ktere´ vystupuji´ cˇlenove´ souboru Cˇinohry. Vstup zdarma.

Divadlobrani´

Di´ky tradicˇni´mu a obli´bene´mu Divadlobrani´ (letos s podtitulem Dobry´ rocˇni´k!) mohou diva´ci navsˇti´vit prˇedstaveni´ uva´deˇna´ do konce rˇi´jna s 25% slevou. sleva je platna´ od 22. 8. do 30. 9. 2022 a lze ji vyuzˇi´t na prˇedstaveni´ do konce rˇi´jna.

Otevrˇene´ divadelni´ di´lny pro deˇti a mla´dezˇ z Ukrajiny i CˇR

Konec pra´zdnin v Na´rodni´m divadle letos patrˇi´ deˇtem a dospi´vaji´ci´m z rˇad sˇiroke´ verˇejnosti. Prˇi´zemi´ Provozni´ budovy B Na´rodni´ho divadla se ve dnech 26. azˇ 30. srpna v cˇase 10:00–17:00 promeˇni´ v tvorˇiva´ za´kouti´ s divadelni´ tematikou. Deˇti a dospi´vaji´ci´ ve veˇku 8 azˇ 15 let se mohou pod lektorsky´m vedeni´m volneˇ zapojovat dle vlastni´ chuti a volne´ho cˇasu do sce´nograficke´, pohybove´, mali´rˇske´ cˇi kosty´mni´ di´lny.

U´cˇast je bez registrace a zdarma, omezena je pouze maxima´lni´ kapacita na 40 deˇti´ soucˇasneˇ. Kromeˇ programu v di´lna´ch si po celou dobu mohou rodicˇe s deˇtmi zahra´t pa´traci´ hru kolem Na´rodni´ho divadla cˇi velkoplosˇne´ divadelni´ pexeso.

Na´rodni´ divadlo nabi´zi´ skrze divadelni´ di´lny otevrˇeny´ prostor deˇtem a dospi´vaji´ci´m z Cˇeskai z Ukrajiny a seznamuje je s divadelni´m prostrˇedi´m a neˇktery´mi profesemi.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!